วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ

                 ข้อมูลเป็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงซึ่งเหตุการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูล เพื่อที่จะนำไปใช้งานหรือใช้ประโยชน์ในภายหลัง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนี้จะมีจำนวนมากอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร กราฟฟิก  สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้รับการประมวลผลใดๆ จึงเป็น ข้อมูลที่ต้องการได้รับการประมวลผลเพื่อทราบผลลัพธ์ หรือต้องการจัดเก็บให้เป็นระบบระเรียบเพื่อใช้งานต่อไป
                 สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว โดยขั้นตอนในการประมวลคือมีการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลนั้นจริงเท็จอย่างไร แล้วนำไปดำเนินการประมวลผลโดย ใช้วิธีการจัดแบ่งข้อมูล แบ่งเป็นกลุ่มๆตามประเภทและจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและเป็น ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้ สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น อาจจะมีการกำหนดให้ผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลได้ซึ่งข้อมูลบางตัวนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขจึงจะต้องมีการคำนวณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะดวกต่อการใช้งานและเป็นข้อมูลสุดท้ายที่ได้มานั้นคือข้อมูลดีที่สุด และหลังจากการประมวลผลแล้วนั้นเราก็ต้องจัดเก็บข้อมูล โดยอาจจะใช้การจัดเก็บลงเครื่องหรือสื่อบันทึกต่างๆ เพื่อจะได้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน อีกด้วย 
          ยกตัวอย่างเช่น
คะแนนดิบของรายวิชา หลักการตลาด ของนักเรียนชั้นม.6/1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จำนวน 50 คน :
คะแนนดิบ ที่ว่า ก็คือ "ข้อมูล"
หากเราต้องการทราบว่าแต่ละคนจะได้เกรดอะไรบ้าง ก็ต้องนำคะแนนดิบมาคำนวณหาเกรด
การคำนวณหาเกรด ก็คือ "การประมวลผล"
เกรดที่ได้ ก็คือ "สารสนเทศ"


1 ความคิดเห็น:

  1. นิสิตไม่ควรลอกงานของคนอื่นมาทั้งหมด ควรอ่านแล้วสรุปใจความเพื่อนำมาเขียน แล้วต้องมีการอ้างอิงด้วยว่าได้มาตจากแหล่งใด

    ตอบลบ